Saltar al contenido

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

1. Información legal e aceptación

O uso do sitio web http://www.musicoterapiactiva.com ríxese polas normas establecidas no presente Aviso Legal e a utilización do sitio web implica a aceptación de tódalas súas condicións. O Usuario queda informado e acepta, que o acceso á presente web non supón, en xeito algún, o inicio dunha relación comercial ou de outro tipo co propietario.

2. Política de Privacidade. Protección de datos

Por mor de visitar o presente sitio web non queda rexistrado de xeito automático ningún dato de carácter persoal que identifique a un Usuario. Os datos recolleitados a través dos formularios de recollida de datos do presente sitio web serán incorporados a un ficheiro automatizado de datos de carácter persoal dos que é responsable o propietario. O mesmo tratará os datos de xeito confidencial e exclusivamente coa finalidade de xestionar a relación cos seus clientes no sentido da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. Asemade, o propietario cancelará ou borrará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación en materia de protección de datos.

O Usuario garante que os datos persoais facilitados ao propietario son veraces e correctos, facéndose responsable de comunicar a este calquera modificación nos mesmos. Poderán exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a:
Musicoterapiactiva
• Carla López Vázquez
• Tlf: (+34) 635 426 766
• EMAIL: info@musicoterapiactiva.com

3. Dereitos de Propiedade Intelectual

3.1.- O contido desta web é propiedade do seu propietario, Carla López Vázquez. A utilización do material publicado permítese unicamente a traves do consentemento de Carla López Vázquez.

3.2.- As marcas, nomes comerciais, sinais distintivas ou logos do sitio web son titularidade da propietaria ou terceiros, sen que poida entenderse que o accceso ao sitio web atribúa ningún dereito sobre dos mesmos.

3.3.- Lexislación aplicábel: Las relacións entre a propietaria e os Usuarios do presente sitio web atópanse sometidas á lexislación e xurisdicción españolas, rexíndose en todos e cada un dos seus extrems no presente Avisto Legal perante dita lei.

 
Iniciar conversación
1
¿Tienes alguna pregunta? Escríbenos. 😃
¡Hola! 👋
¿Cómo podemos ayudarte? 😃🎶